Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) niniejszym informuje Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu na mocy przepisów RODO uprawnieniach.


    1. Kim jest Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Administratorem jest Ogrodowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie (62-081), przy ul. Poznańskiej 1.


    2. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Do celów określonych w Informacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe: - dane osobowe i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne adresy; 

- dane finansowe (np. szczegóły dotyczące rachunku bankowego, z którego dokonują Państwo płatności).


    3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1 Wykonanie umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną i obsługi posprzedażowej itp. 

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.2 Przestrzeganie przepisów prawa

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego UE, których Administrator jest zobowiązany przestrzegać.

W tym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane, między innymi, w celach rachunkowych i księgowych itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.3. Marketing

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu dostarczania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Ogrodowo (np. w postaci newsletterów lub korespondencji zawierającej informacje handlowe), w tym w celu włączenia Państwa do badań rynkowych.

W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w warunkach określonych przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednakże, nawet w razie wyrażenia przez Państwa wyżej wymienionej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Powyższe żądanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres salon@e-ogrodowo.pl lub - w przypadku newslettera - poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail w ramach subskrybowanego newslettera.

    4. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego Państwa odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora.

W braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy w stanie dostarczać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub oferowanych przez nas nowych produktach i usługach; jednakże powyższe nie będzie miało wpływu na zawarcie i realizację umów sprzedaży.

    5. Zatrzymywanie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Państwem a następnie przez okres niezbędny zgodnie z przepisami o przedawnieniu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Administratorem a Państwem, jak również przez okres niezbędny do realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających np. z przepisów o rachunkowości.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ostatniego zakupu. Zachowują Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jednocześnie wskazujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.


    6. Sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

    7. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp

W celach opisanych w punkcie 2 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i pozostałym członkom personelu Ogrodowo Sp. z o.o., działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani..

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:

    1. a) inne podmioty grupy Administratora; b) dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT; c) dostawców usług prawnych i konsultingowych; d) dostawców usług rachunkowych; e) banki i inne instytucje finansowe (w związku z zarządzaniem Państwa płatnościami); f) organy administracji publicznej; g) przedsiębiorstwa logistyczne, przewoźników, spedytorów; h) innych dostawców usług;

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako samodzielni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Jednocześnie mogą Państwo poprosić o uzyskanie wglądu do listy podmiotów przetwarzających dane osobowe, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 powyżej. Jednocześnie Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

    8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych opisanym w Informacji, mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia określone w niniejszym ustępie zgodnie z art. 15-21 RODO. W szczególności, w graniach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do :

- dostępu do treści swoich danych;

- ich sprostowania;

- ich usunięcia;

- ograniczenia przetwarzania;

- przenoszenia danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. F

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie jej udzielenia. Jednocześnie wskazujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

- Realizacja praw o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie Państwa żądań na adres salon@e-ogrodowo.pl

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest dobrowolne. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta w procesie reklamacyjnym,  OGRODOWO Sp. z o.o., każdorazowo poinformuje o tym, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło