Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.eogrodowo.pl

    1. Postanowienia wstępne

        1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.eogrodowo.pl jest prowadzony przez OGRODOWO Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 62-081 Baranowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450716, NIP: 7831696918, REGON: 302349690 (dalej: Ogrodowo Sp. z o.o.).

        2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej www.eogrodowo.pl

        3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.eogrodowo.pl stanowi platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów a Ogrodowo Sp. z o.o.

        4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Ogrodowo Sp. z o.o. a Nabywcą

        5. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od Ogrodowo Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.eogrodowo.pl

        6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie www.eogrodowo.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

        7. Ogrodowo sp. z o.o., jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.eogrodowo.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.

        8. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.

        9. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Ogrodowo Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami.

        10. Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

        11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.

    2. Sklep internetowy

        1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie www.eogrodowo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

        2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić ślady użycia, co wynika z przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez Ogrodowo Sp. z o.o. i nie stanowi jednocześnie podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.

        3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).

        4. Ogrodowo Sp. z o.o. ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.

        5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    3. Składanie zamówień

        1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.eogrodowo.pl

        2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych, w tym wskazanie adresu dostawy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

        3. Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji "Do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji.

        4. Poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na prostokąt z napisem „Do koszyka” znajdujący się na czarnym tle uzyskuje się możliwość przeglądu koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości i rozpoczęcia procesu zamówienia.

        5. W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję "Dalej" przechodząc jednocześnie do formularza danych do zamówienia, który należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie, wybierając przycisk „Dalej”, należy przejść do kolejnego kroku.

        6. Przy składaniu zamówienia Klient określa rodzaj usługi świadczonej przez Ogrodowo Sp. z o.o., z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Może to być: zakup towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską lub dostawą przez Ogrodowo Sp. z o.o. (dotyczy dostawy traktorów ogrodowych lub innych sprzętów po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą)

        7. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie Internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny

        8. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Ogrodowo Sp. z o.o. skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.

        9. Złożenie zamówienia towaru oraz rezerwacja towaru oznaczają akceptację zasad niniejszego regulaminu.

    4. Koszty dostawy zakupionego towaru w Sklepie Internetowym

        1. Koszty spedycji ponosi Sprzedawca czyli Ogrodowo Sp. z o.o.

        2. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności: płatność on line poprzez system PayU, Przelewy24,  płatność przelewem (z góry), płatność przy odbiorze lub raty (raty - zgodnie z aktualną ofertą.)

    5. Realizacja zamówienia

        1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

        2. Nabywca ma prawo anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez niego potwierdzenia zamówienia. Anulacji zamówienia dokonuje się drogą mailową na adres: salon@e-ogrodowo.pl, wraz z podaniem numeru zamówienia.

        3. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza wybrana firma kurierska. Przewidywany czas dostawy wynosi 48 godzin.

        4. Z powodu braku towaru i konieczności sprowadzenia go, ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy z nabywcą będącym konsumentem. W powyższych przypadkach Ogrodowo Sp. z o.o. skontaktuje się drogą mailową z Zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach.

        5. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie o którym mowa w pkt. 4 Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

        6. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w Ogrodowo Sp. z o.o., ul. Poznańska 1, 62-081 Baranowo

        7. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.

        8. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.

        9. Wskazane w pkt. 8 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

        10. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczany paragon fiskalny. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający oświadczył, iż żąda wystawienia faktury VAT, wówczas: a) Nabywca nie będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej, którą Ogrodowo przysyła droga korespondencji elektronicznej na adres mailowy nabywcy. Faktura jest wysyłana w formie pliku pdf. Nabywca nie będący konsumentem, ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Ogrodowo Sp. z o.o. i prześle oryginał paragonu fiskalnego. b) Nabywca będący konsumentem, otrzymuje fakturę w formie elektronicznej wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury w takiej formie, w formularzu składanego zamówienia. W braku wyrażenia zgody, nabywca będący konsumentem otrzyma fakturę w formie papierowej. Nabywca będący konsumentem, ma także prawo otrzymać fakturę VAT jeśli w terminie 7 dni od daty sprzedaży złoży stosowne oświadczenie na piśmie do Ogrodowo sp. z o.o. i prześle oryginał paragonu fiskalnego.

 

    6. Gwarancja

        1. Wszystkie towary marki Ogrodowo zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.eogrodowo.pl objęte gwarancją danego producenta sprzętu

        2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji na towar są określone w kartach gwarancyjnych poszczególnych producentów i dostępne są na stronach internetowych – stiga.pl, www.alko.pl, www.husqvarna.pl, www.cellfast.pl

        3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe firm STIGA, AL-KO,HUSQVARNA.

    7. Zwrot zakupionego towaru

        1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

        2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do Ogrodowo Sp. z o.o. (adres ul. Poznańska 1, 62-081 Baranowo) odpowiedzialnego za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie - nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

        3. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.

        4. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.

        5. Ogrodowo Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Ogrodowo Sp. z o.o. towar.

    8. Niezgodność towaru z umową

        1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, Konsument ma prawo zgłosić roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.

        2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres Ogrodowo Sp. z o.o.. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają Konsumenta.

        3. Ogrodowo Sp. z o.o. zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

        4. Nieudzielenie odpowiedzi przez Ogrodowo Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności z umową równoznaczne jest z uznaniem przez Ogrodowo Sp. z o.o. roszczeń Konsumenta.

        5. Jeżeli Nabywca, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W razie zaistnienia wymienionych powyżej okoliczności Ogrodowo Sp. z o.o. zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci cenę zapłaconą przez Nabywcę.

        6. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Ogrodowo Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

    9. Pozostałe postanowienia

        1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami Ogrodowo Sp. z o.o. pod nr telefonu 61 811 25 33, 506 402 420 lub pod adresem mailowym salon@e-ogrodowo.pl

        2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru wg zmian u producenta. W takich przypadkach Ogrodowo Sp. z o.o. skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.

        3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

 

    10. INFORMACJA

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) niniejszym informuje Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu na mocy przepisów RODO uprawnieniach.

    1. Kim jest Administrator Danych Osobowych („Administrator”)

Administratorem jest Ogrodowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie (62-081), przy ul. Poznańskiej 1.

2 . Jakie dane osobowe przetwarzamy

Do celów określonych w Informacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- dane osobowe i dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne adresy;

- dane finansowe (np. szczegóły dotyczące rachunku bankowego, z którego dokonują Państwo płatności).

    3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1 Wykonanie umowy

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną i obsługi posprzedażowej itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.2 Przestrzeganie przepisów prawa

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym unijnego lub prawa danego państwa członkowskiego UE, których Administrator jest zobowiązany przestrzegać.

W tym zakresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane, między innymi, w celach rachunkowych i księgowych itp.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych pozostaje zawarcie umowy, co zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO powoduje, że udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne dla rozpoczęcia ich przetwarzania.

3.3. Marketing

W razie wyrażenia przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu dostarczania Państwu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Ogrodowo (np. w postaci newsletterów lub korespondencji zawierającej informacje handlowe), w tym w celu włączenia Państwa do badań rynkowych.

W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w warunkach określonych przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednakże, nawet w razie wyrażenia przez Państwa wyżej wymienionej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Powyższe żądanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres salon@e-ogrodowo.pl lub - w przypadku newslettera - poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail w ramach subskrybowanego newslettera.

    4. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego Państwa odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora.

W braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy w stanie dostarczać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub oferowanych przez nas nowych produktach i usługach; jednakże powyższe nie będzie miało wpływu na zawarcie i realizację umów sprzedaży.

    5. Zatrzymywanie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Państwem a następnie przez okres niezbędny zgodnie z przepisami o przedawnieniu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Administratorem a Państwem, jak również przez okres niezbędny do realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających np. z przepisów o rachunkowości.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ostatniego zakupu. Zachowują Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jednocześnie wskazujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

    6. Sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

    7. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp

W celach opisanych w punkcie 2 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i pozostałym członkom personelu Ogrodowo Sp. z o.o., działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani..

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:

a) inne podmioty grupy Administratora;

b) dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;

c) dostawców usług prawnych i konsultingowych;

d) dostawców usług rachunkowych;

e) banki i inne instytucje finansowe (w związku z zarządzaniem Państwa płatnościami);

f) organy administracji publicznej;

g) przedsiębiorstwa logistyczne, przewoźników, spedytorów;

h) innych dostawców usług;

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako samodzielni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Jednocześnie mogą Państwo poprosić o uzyskanie wglądu do listy podmiotów przetwarzających dane osobowe, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 powyżej. Jednocześnie Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

    8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych opisanym w Informacji, mogą Państwo wykonywać swoje uprawnienia określone w niniejszym ustępie zgodnie z art. 15-21 RODO. W szczególności, w graniach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do :

- dostępu do treści swoich danych;

- ich sprostowania;

- ich usunięcia;

- ograniczenia przetwarzania;

- przenoszenia danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. F

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie jej udzielenia. Jednocześnie wskazujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

- Realizacja praw o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie Państwa żądań na adres salon@e-ogrodowo.pl

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w przypadku zawarcia przez konsumenta umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, na terenie Unii Europejskiej, możliwe jest rozwiązywanie sporów za pośrednictwem platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Jednocześnie informujemy, że skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest dobrowolne. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta w procesie reklamacyjnym,  OGRODOWO Sp. z o.o., każdorazowo poinformuje o tym, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

Rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło